ปีงบประมาณ2559

สรุปผลการดำเนินงานโครงการของเครือข่าย สวสท

1.โครงการเตรียมความพร้อมในการประกันคุณภาพการศึกษา

(วทก ดำเนินการ)


โครงการสร้างข้อสอบกลาง ภาษาอังกฤษ Online
 (วสส.อุบลราชธานี ดำเนินการ)


โครงการ การพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ
(วสส.อุบลราชธานี ดำเนินการ)