ประชุมเครือข่าย สวสท

การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันวิชาการสาธารณสุขเทคโนโลยีทางการแพทย์ (สวสท.)
วันที่ 25 –  26 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
ณ ห้องประชุม 4703  อาคาร 4 ชั้น 7 สถาบันพระบรมราชชนก
สำนักปลัดกระทรวงฯ กระทรวงสาธารณสุข


ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
เครือข่ายสถาบันวิชาการสาธารณสุขและเทคโนโลยีทางแพทย์ (สวสท.)
วันที่ ๑๒-๑๕ กันยายน ๒๕๕๙
ณ โรงแรมบียอน รีสอร์ท จังหวัดกระบี่