คณะกรรมการเครือข่าย

ที่ปรึกษาเครือข่าย สวสท

directorนายแพทย์รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร
ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก


pattamaดร.ปัทมา ทองสม
รองผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก


suwattanaนายสุวัฒนา ค่านคร
รองผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก


donjaiนางดลใจ จองพานิช
รองผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก


คณะกรรมการอำนวยการ

นางศิริ วัฒนธีรางกูร   

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดขอนแก่น

ประธานคณะกรรมการ

นายชัยวัฒน์ พันธ์รัศมี    

ผู้อำนวยวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก

กรรมการ

นายอรรณพ สนธิไชย

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดอุบลราชธานี

กรรมการ

นายปริทัศน์  เจริญช่าง 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดสุพรรณบุรี

กรรมการ

นายสุวัฒนา ค่านคร      

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดชลบุรี

กรรมการ

นายไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ  

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดตรัง

กรรมการ

นางศุลีพร เพชรเรียง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดยะลา

กรรมการ

นางบังอร ดวงรัตน์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก

กรรมการ

นายประเสริฐ  อัตโตหิ   

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร

กรรมการ

นางยลฤดี  ตัณฑสิทธิ์

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

กรรมการและเลขานุการ

นางสาวนฤมล  แก้วดี

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นางรจนา  โสภาศรี

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ