คณะกรรมการด้านยุทธศาสตร์ฯ

คณะกรรมการด้านยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา

  นายชัยวัฒน์ พันธ์รัศมี                                          ประธานคณะกรรมการ

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก

นางเสาวลักษณ์ ศรีดาเกษ                                           กรรมการ

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

นายมงคล การินทร์                                                      กรรมการ

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

นางสาวอาภาพร กฤษณพันธุ์                                        กรรมการ

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี

นางธาริน สุขอนันต์                                                      กรรมการ

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี

นางนงนารถ สุขสิ้ม                                                   กรรมการ

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

นางสาวเบญจวรรณ พูนธนานิวัฒน์กุล                      กรรมการ

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

นายวินัย สยอวรรณ                                                  กรรมการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก

นางสาวปภัสรา สังข์สม                                           กรรมการ

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร

นางวิไลศักดิ์ บัวแย้ม                                       กรรมการและเลขานุการ

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก