ความเป็นมา

เครือข่าย สวสท หรือเครือข่ายสถาบันวิชาการสาธารณสุขและเทคโนโลยีทางการแพทย์ (สวสท.)
เป็นการรวมกันของสถาบันการศึกษา สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ประกอบด้วย

1) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

(Sirindhorn College of Public Health Khonkaen)

2) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก

(Sirindhorn College of Public Health Phitsanulok)

3) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี

(Sirindhorn College of Public Health Chonburi)

4) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

(Sirindhorn College of Public Health Yala)

5) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี

(Sirindhorn College of Public Health Suphanburi)

6) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

(Sirindhorn College of Public Health Trang)

7) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

(Sirindhorn College of Public Health Ubonratchathani)

8) วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก
จังหวัดนนทบุรี

 (Kanchanabhishek Institute of Medical and Public Health Technology)

9) วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

(Abhaibhubejhr College of Thai Traditional Medicine)

จึงนำชื่อของทั้ง 9 สถาบันการศึกษา มาเป็นชื่อย่อว่า “SIKA” กล่าวคือ

S = Sirindhorn college หมายถึง วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ทั้ง 7 แห่ง ทั่วประเทศ

(Sirindhorn College of Public Health)

IInstitute หมายถึง สถาบันการศึกษา

K=Kanchanabhishek หมายถึง วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก

(Kanchanabhishek Institute of Medical and Public Health Technology)

A=Abhaibhubejhr หมายถึง วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร

Abhaibhubejhr College of Thai Traditional Medicine)

สำหรับWebsite ใช้ชื่อ SIKANET.ORG  โดยการเติม

Net=Network หมายถึง เครือข่าย