ประเด็นยุทธศาสตร์

1.การผลิตกำลังคนด้านสุขภาพที่มีคุณภาพตอบสนองความ
   ต้องการของระบบบริการสุขภาพ

2.การพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพที่มีคุณภาพตามความต้องการ
   ของระบบริการสุขภาพ

3.วิทยาลัยในเครือข่ายสถาบันวิชาการสาธารณสุขและเทคโนโลยี
   ทางการแพทย์มีความรู้ นวัตกรรมเป็นเลิศเพื่อตอบสนอง
   ความต้องการของระบบบริการสุขภาพ

4.การพัฒนาวิทยาลัยในเครือข่ายสถาบันวิชาการสาธารณสุขและ
   เทคโนโลยีทางการแพทย์ให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง (HPO)