เป้าประสงค์

เครือข่าย สวสท ส่งเสริมและสนับสนุนให้วิทยาลัยเครือข่ายมีความเข้มแข็ง                                       ทางวิชาการในด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพในเชิงปริมาณ                                       และคุณภาพที่สอดคล้องกับความต้องการและรองรับระบบบริการสุขภาพ                                         ของชุมชนและประชาคมอาเซียน