โครงการปีงบประมาณ59

โครงการปีงบประมาณ 2559

 

1.วสส.ขอนแก่น

ที่ โครงการ งบประมาณ การดำเนินการ
1 โครงการพัฒนาเวปไซต์ของเครือข่ายสถาบันวิชาการสาธารณสุขและเทคโนโลยีทางการแพทย์ 150,000 ดำเนินการแล้ว
2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดทำแผนของเครือข่ายสถาบันวิชาการสาธารณสุขและเทคโนโลยีทางการแพทย์  300,000  ดำเนินการแล้ว
3 โครงการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานของเครือข่ายสถาบันวิชาการสาธารณสุขและเทคโนโลยีทางการแพทย์  200,000 ดำเนินการแล้ว
4 โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนของเครือข่ายฯ  150,000  ยังไม่ดำเนินการ

 

2.วสส.พิษณุโลก

ที่ โครงการ  งบประมาณ การดำเนินการ
1 โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและด้านการเรียนการสอนเพื่อรองรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  250,000 ดำเนินการแล้ว

 

3.วสส.อุบลราชธานี

ที่ โครงการ งบประมาณ การดำเนินการ
1 โครงการสร้างหลักสูตรฝึกอบรมกลางตาม Training need

 

150,000

 ดำเนินการแล้ว
2 โครงการสร้างข้อสอบกลางภาษาอังกฤษ Online เพื่อวัดระดับความรู้ของนักศึกษา   80,000 ดำเนินการแล้ว
3 โครงการแลกเปลี่ยนการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ  100,000 ดำเนินการแล้ว

 

4.วสส.สุพรรณบุรี

ที่ โครงการ งบประมาณ การดำเนินการ
1 โครงการวิจัยกำลังคนตามความต้องการของเขตสุขภาพ  200,000 ดำเนินการแล้ว
2 โครงการเตรียมความพร้อมบุคลการเพื่อส่งเสริมคุณภาพบัณฑิตของเครือข่ายสถาบันวิชาการสาธารณสุขและเทคโนโลยีทางการแพทย์   80,000 ดำเนินการแล้ว

 

 5.วสส.ยะลา

ที่ โครงการ งบประมาณ การดำเนินการ
1 โครงการวิจัยปัญหาสุขภาพตามความต้องการของเขตสุขภาพ

 

300,000

ดำเนินการแล้ว

 

6.วสส.ตรัง

ที่ โครงการ งบประมาณ การดำเนินการ
1 โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการเขียนผลงานวิชาการเพื่อเผยแพร่ตีพิมพ์  240,000 ดำเนินการแล้ว

 

7.วสส.ชลบุรี

ที่ โครงการ งบประมาณ การดำเนินการ
1 โครงการ Smart Brain & Health กีฬา นำเสนอวิชาการภาษา

 

500,000

ดำเนินการแล้ว

 

7.วทก.

ที่ โครงการ งบประมาณ การดำเนินการ
1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการประกันคุณภาพการศึกษาและการเตรียมตามเกณฑ์ประกันคุณภาพของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  150,000 ดำเนินการแล้ว

 

8.ว.การแพทย์แผนไทยฯ.

ที่ โครงการ งบประมาณ การดำเนินการ
1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านกิจการนักศึกษาและนักศึกษากับการประกันคุณภาพทางการศึกษาวเครือข่ายสถาบันวิชาการสาธารณสุขและเทคโนโลยีทางการแพทย์  150,000  ดำเนินการแล้ว