การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑

 ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่าย สวสทimage
เมื่อวันที่ ๒๓ – ๒๖ กุมภาพันธ์ พศ. ๒๕๕๙
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
นายชัยวัฒน์ พันธ์รัศมี  
เป็นประธานเปิดโครงการประชุม

เชิงปฏิบัติการเรื่อง พัฒนาอาจารย์ในการจัดการเรียน
การสอนการออกแบบการจัดการเรียนรู้อุดมศึกษา
สำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
ณ ห้องประชุม
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดพิษณุโลก
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย
อาจารย์จากวิทยาลัยในเครือข่าย 
สวสท จำนวน ๕๐ คน
ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น