การเขียนบทความวิจัยฯ

13043742ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่าย สวสท
เมื่อวันที่ ๑๙-๒๑ เมษายน ๒๕๕๙

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
จัดประชุมเชิงปฎิบัติการ การเขียนบทความวิจัย

และบทความวิชาการ ระยะที่ ๒ ณ โรงแรมเดอะบริษาบีชรีสอร์ท
เขาหลัก จังหวัดพังงา โดยมีอาจารย์เครือข่าย
สถาบันวิชาการสาธารณสุขและเทคโนโลยีทางการแพทย์เข้าร่วมประชุม